english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

W marcu 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi otrzymał informację, iż 28. 01. 2009r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ) wydało pozytywną decyzję odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu PL „Rozszerzenie działań prowadzonych większość ramach monitoringu środowiska realizowanego przez WIOŚ większość Łodzi większość celu dostarczenia informacji władzom właściwym do podjęcia działań”.

 

W roku 2009 w ramach projektu zakupiono:

1.    Sprzęt przeznaczony do pobierania i przygotowywania próbek;
 pyłomierze LVS ze zmieniaczem - 2 sztuki,
2.    Sprzęt kontrolno - pomiarowy; analiza szerokiej gamy wskaźników w próbkach;

3.    Oprogramowanie informatyczne do gromadzenia, zarządzania oraz wizualizacji przestrzennej informacji o środowisku.

 

Zakupiono większość z planowanej aparatury i oprogramowania. Do zakupienia
w 2010 r. pozostały analizatory SO2 i ogólnego węgla organicznego. Wzrost kosztów wynikający ze wzrostu kursu EURO w stosunku do kursu ustalonego na potrzeby projektu spowodował konieczność wystąpienia o dodatkowe środki z rezerwy budżetowej.

W przypadku pozostałej zakupionej aparatury oraz oprogramowania ARC-GIS rozpoczęto prace wdrożeniowo-walidacyjne w celu przygotowania metodyk badawczych. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie
z instytucją wspomagającą, tj.: NFOŚiGW nie rozpoczęto w 2009 r. działań promocyjnych. Działania te rozpoczęto w I kwartale 2010 r.

W  pierwszym półroczu 2010 otrzymano zapewnienie o dofinansowaniu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, co umożliwiło dokonanie końcowych zakupów zgodnie z założeniami projektu.

W lipcu 2010 zakupiony został cały sprzęt objęty projektem.

Po finansowym rozliczeniu projektu we wrześniu 2010 pozostały okazało się, że pozostały wolne środki, w związku z tym podjęto starania o rozszerzenie zakresu projektu i możliwość zakupu jeszcze jednego aparatu. Udało się uzyskać zgodę i dofinansowanie. W grudniu 2010 roku został zakupiony aparat – stacja do zatężania prób Turbo Vap, aparat służy do przygotowywania prób do chromatograficznego oznaczania substancji priorytetowych. Aparat przeznaczono do użytkowania w Laboratorium WIOŚ w Pracowni w Skierniewicach.

Był to ostatni zakup w ramach realizacji projektu PL0462.


Podsumowując:

 

zakupiony w ramach Projektu sprzęt jest własnością Beneficjenta i jest wykorzystywany dla potrzeb realizacji ogólnego celu Projektu w okresie przynajmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu,

 

sprzęt jest ubezpieczony zgodnie z wymogami umowy i będzie w okresie przynajmniej 5 lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu,

jest tworzony fundusz dedykowany do obsługi wyników Projektu o wartości 2,0% całkowitego kosztu Projektu przez okres 5 lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykorzystuje sprzęt zgodnie z wymogami umowy PL0465/N3/2.8.1/005/10 zawartej w ramach dofinansowania Projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.