english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

Prawodawstwo Unii Europejskiej określa szeroki zakres badań monitoringowych oraz restrykcyjne wymogi dotyczące uzyskiwania wyników (granice oznaczalności, precyzja, dokładność).

Wymagania odnośnie monitorowania poszczególnych wskaźników środowiska, dotyczących głównie wód i powietrza, regulowane są przez dyrektywy ramowe: Uzyskiwanie wymaganych danych analitycznych, koniecznych do monitorowania i kontroli ich ilości w różnorodnych komponentach środowiska wymaga wysokowyspecjalizowanej aparatury.

W chwili obecnej Inspektorat dysponuje sprzętem niewystarczającym do prawidłowej i pełnej realizacji zadań monitoringowych i kontrolnych. Aktualny sprzęt jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i przestarzały, wymaga modernizacji. Część zadań z zakresu monitoringu jest realizowana w niepełnym zakresie ze względu na brak aparatury, np. monitoring metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu prowadzonego monitoringu środowiska tak, aby w pełni zapewnić realizację wymogów dyrektyw unijnych i większą wiarygodność uzyskiwanych wyników, poprzez wdrożenie nowych metodyk badawczych.

Projekt obejmuje:
 1. Doposażenie Inspektoratu w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową i oprogramowanie typu arc_GIS:
  1. Zakup aparatury przeznaczonej do pobierania i przygotowywania próbek;
   • pyłomierze LVS ze zmieniaczem - 2 sztuki,
   • mineralizator termiczny,
   • mineralizator mikrofalowy,
   • jednostka destylacyjna,
   • autoklaw.
  2. Zakup aparatury kontrolno - pomiarowej; analiza szerokiej gamy wskaźników w próbkach;
   • chromatograf jonowy (do analizy kationów i anionów),
   • chromatograf jonowy (do analizy anionów),
   • analizator TOC,
   • analizator rtęci,
   • analizator automatyczny dwutlenku siarki,
   • chromatograf HPLC
   • miernik poziomu dźwieku (pomiar hałasu).
  3. Zakup oprogramowania informatycznego do gromadzenia, zarządzania oraz wizualizacji przestrzennej informacji o środowisku.
   • pakiet Arc GIS v.9.2. - 3 szt.
 2. Wdrożenie i walidację nowych metodyk badawczych
 3. Prowadzenie badań stanu środowiska w oparciu o nowozakupioną aparaturę
 4. Przygotowanie opracownia tematycznego zawierającego dane z badań uzyskanych w wyniku wdrożenia projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu oszacowany został na kwotę 441 264 EURO, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 371 745 EURO, wydatki kwalifikowane refundowane 315 982 EURO, wkład własny wnioskodawcy do wydatków kwalifikowalnych stanowi 55 763 EURO. Wydatki niekwalifikowalne oszacowano na kwotę 69 519 EURO.

Realizacja projektu pozwoli na:
 1. wdrożenie nowych referencyjnych metodyk badań wymaganych przez prawo, które zostaną akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
 2. usprawnienie metod i form pracy Inspektoratu i uzyskiwanie bardziej miarodajnych, zgodnych z prawodawstwem Unii Europejskiej informacji o stanie środowiska.
 3. podejmowanie skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia środowiska do stanu zadowalającego, nie zagrażającego zdrowiu ludzi.
 4. dostarczenie społeczeństwu danych o stanie środowiska kompetentnym organom i społeczeństwu, co w rezultacie pozwoli na:
  • realizację programów zmierzających do poprawy stanu środowiska, np. programy ochrony powietrza
  • poszerzenie świadomości spłeczeństwa dotyczącej środowiska.
Niniejszy projekt jest projektem pojedynczym. Realizacja projektu pozwoli na będzie możliwa pełniejsza kontrolę i monitorowanie stanu środowiska. Większa ilość nowoczesnej aparatura zwiekszy potencjał badawczy laboratoriów. Realizacja niniejszego projektu zapewni pełną i dynamiczną realizację programu monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

Wybór aparatury i pakietów ARC_GIS został dokonany przy założeniu uzyskania jak najlepszych efektów ze środków przeznaczonych do wykorzystania - ustaleń dokonano poprzez ustalenie cen rynkowych sprzętu i oprogramowania od ich dostawców.