english version wersja polska
wersje językowe:

Wojewódzki Inspektora Ocrony Środowiska w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi realizuje zadania montoringowe dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontrole podmiotów korzystających ze środowiska. Obszar monitoringu i kontroli środowiska obejmuje obszar ochrony wód, powietrza i gleb, hałasu.

Celem projektu jest rozszerzenie działań prowadzonych w ramach monitoringu środowiska, w tym wdrożenie nowych metodyk badań monitoringowych, wynikających z dyrektyw unijnych, poprzez:
  1. Doposażenie inspektoratu w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz oprogramowanie do wizualizacji danych przestrzennych, gromadzonych na potrzeby monitoringu środowiska
  2. Wdrożenie nowych metodyk badawczych, które będzie możliwe dzięki w/w zakupom
  3. Opracowanie danych uzyskanych w trakcie badań stanu środowiska prowadzonych w ramach niniejszego projektu w celu dostarczenia informacji o stanie środowiska władzom właściwym do podjęcia działań na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie łódzkim, jak również społeczeństwu.
Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia bardziej kompleksowego monitoringu i kontroli środowiska zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych - m.in. Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, Dyrektyw "hałasowej".

Realizacja projektu jest zgodna z założeniami: Polityki ekologicznej kraju, Ogólnych wytycznych działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Łódzkiej Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Regioanlengo i projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego. W dokumentach tych jednym z priorytetów jest rozszerzenie zakresu monitoringu środowiska.

Uzyskanie danych analitycznych, koniecznych do monitorowania i kontroli ich ilości w środowisku wymaga wysoko wyspecjalizowanej aparatury. W chwili obecnej Inspektorat dysponuje sprzętem niewystarczającym do prawidłowej i pełnej realizacji zadań monitoringowych i kontrolnych. Aktualny sprzęt jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i przestarzały, wymaga modernizacji.

Zakupiona aparatura pozwoli monitorować i kontrolować szerokie spektrum wskaźników w różnych komponentach środowiska przy wykorzystaniu dokładniejszych od obecnie stosowanych metodyk badawczych. Bezpośrednio przyczyni się to do dostarczenia danych odpowiednim organom władzy, mogącym tworzyć programy naprawcze w celu integracji polityki środowiskowej w polityki sektorowe np. politykę transportową, politykę planowania przestrzennego. W związku z powyższym projekt przyczyni się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest realizowany samodzielnie przez Inspektorat. Tym niemniej projekt uzupełnia projekt realizowany przez Glówny Inspektorat Ochrony Środowiska "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich".

W związku z powyższym projekt będzie realizowany w ramach priorytetu obejmującego rodzaje projektów polegających na "Usprawnieniu wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska".